sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Côn Đồ Quốc Gia  & Côn Đồ Quốc Tế


1 côn đồ

Không biết từ bao chừ, ở trên báo nhà nước, cứ cái gì “lạ” là nó cho thấy sự hèn hạ của rất nhiều tập thể.

Tiếp tục đọc

24/07/2020 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?